Bảo Hiểm TNDS BB Xe Máy

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự là bảo hiểm bắt buộc (TNDSBB) theo quy định của nhà nước đồng thời giúp bạn có đủ tài chính để bồi thường cho người khác khi không may bạn gây ra tai nạn cho người đó. Nếu không tham gia, bạn sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe (NNTX) là bảo hiểm cho những thiệt hại về tính mạng, thương tật thân thể của người ngồi trên xe máy do tai nạn khi tham gia giao thông

Quyền Lợi Bảo Hiểm
- TNDS BB Xe máy:
Quyền lợi bảo hiểm
Bồi thường thiệt hại về người 150.000.000 VNÐ/người/vụ
Bồi thường thiệt hại về tài sản 50.000.000 VNÐ/vụ
Chi trả cho người ngồi trên xe:
  • 10.000.000 đồng/1 người đối với trường hợp Tử vong do tai nạn;
  • Chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật đối với các Thương tật thân thể (thương tật bộ phận vĩnh viễn, thương tật tạm thời) do tai nạn, tối đa đến 10.000.000 đồng/người/vụ.
Đối Tượng Bảo Hiểm
Ðối tượng mua bảo hiểm
 • Là chủ sở hữu xe cơ giới hoặc được chủ sở hữu xe cơ giới giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe cơ giới.
Ðối tượng được bảo hiểm
 • Là bên thứ ba là người bị thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra, trừ những người sau:
 • Người lái xe, người trên chiếc xe đó
 • Chủ xe (trừ trường hợp chủ xe đã giao xe đó cho tổ chức/ cá nhân khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.
Quy Tắc Bảo Hiểm
  • Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự: theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài Chính và Nghị Định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính Phủ. Trường hợp quy tắc Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đính kèm Hợp Đồng này bị sửa đổi, bổ sung do Bộ Tài Chính/Chính Phủ thay đổi hoặc ban hành Thông tư hoặc Nghị định mới, Global Care thông báo cho đối tác về nội dung thay đổi trước thời điểm áp dụng.
   
Phạm Vi Bồi Thường
 • Đối với Bảo hiểm TNDSBB: Trách nhiệm của Người mua bảo hiểm đối với các Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của người khác (bên thứ ba) do xe của Người mua bảo hiểm gây ra.
 • Đối với bảo hiểm NNTX: Thiệt hại về tính mạng và thương tật thân thể của người lái xe và người ngồi trên xe của Người mua bảo hiểm khi có tai nạn do xe của Người mua bảo hiểm gây ra.
Các Điểm Loại Trừ Bồi Thường
 • Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.
 • Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
 • Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; …
 • Xem thêm Số 03/2021/NĐ-CP
Hồ Sơ Yêu Cầu Bồi Thường
Hồ sơ bồi thường sẽ được Giám định viên Công ty Bảo hiểm yêu cầu cung cấp theo mỗi tình huống, dựa theo Quy định của Thông tư số 04/2021/TT-BTC ban hành ngày 15/01/2021 của Bộ Tài Chính và Nghị Định số 03/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/01/2021 của Chính Phủ. Hãy ngay lập tức sơ cấp cứu cho người bị thương (nếu có), sau đó thực hiện các bước sau đây ⮚ B1: Gọi công an giao thông nơi gần nhất ⮚ B2: Gọi ngay cho số hotline của Công Ty Bảo Hiểm để báo sự cố bảo hiểm và được hướng dẫn. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng) bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi thông báo tai nạn bằng văn bản hoặc thông qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp bảo hiểm. ⮚ B3: Chờ công an hoặc Giám định viên của Công Ty Bảo Hiểm xuống hiện trường xử lý. Trường hợp thiệt hại không lớn, Giám định viên sẽ hướng dẫn thoả thuận mức đền bù cho bên thứ ba cùng với khách hàng. ⮚ B4: Khách hàng bổ sung đầy đủ hồ sơ mà Giám định viên yêu cầu để được nhận bồi thường. • Nội dung thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 • Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ⮚ B5: Công ty Bảo hiểm thanh toán bồi thường cho người được bảo hiểm trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ và không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ. Trường hợp từ chối bồi thường, Công ty Bảo hiểm sẽ thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ.