Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm